Ynni Sir Gâr - Newyddion
English

Newyddion

10/06/2022

Adnodd ddysgu newydd i helpu pobol ifanc i weithredu er budd yr hinsawdd yn eu cymunedau nhw ei hunain.

Mae Ynni Sir Gâr wedi datblygu adnodd ddysgu newydd ac amserol er mwyn helpu athrawon a phobol ifanc ar draws y sir i ddysgu mwy am sut i weithredu dros fudd yr hinsawdd yn eu cymunedau nhw ei hun.

teaching resources image

Mae’r pecyn sydd wedi ei anelu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3-4 (14-16 mlwydd oed) wedi cael ei ddatblygu i gyfateb i’r Cwricwlwm i Gymru ac i’w gyfoethogi, ac mae’n cyflawni ei bedwar diben.

Mae’r adnodd, sydd wedi ei fodelu ar lyfryn DIY, yn cynnwys gwybodaeth gefndirol ynglŷn â’r heriau lleol a byd-eang niferus sy’n ymwneud â’r argyfwng hinsawdd a natur. Er hynny, y nod hefyd yw dangos bod yna bethau ymarferol y gall pobl ifanc eu gwneud i gyfrannu yn lleol tuag at eu lliniaru. Yn y llyfryn mae yna hanesion o obaith ac anogaeth i ddisgyblion a’u hathrawon, fel modd o frwydro yn erbyn gorbryder cynyddol am yr hinsawdd ac i ysbrydoli ymgyrchoedd sydd yn gallu creu newid trwy ein hysgolion a’n cymunedau.

Mi fydd y llyfryn hwn yn galluogi disgyblion i ddysgu am bwysigrwydd lliniaru effeithiau newid hinsawdd a lleihau ein hôl troed amgylcheddol drwy gyfres o weithgareddau ‘DIY’. Gellir defnyddio’r gweithgareddau hyn i ehangu ar rai o themâu’r Cwricwlwm i Gymru neu eu defnyddio i annog syniadau allgyrsiol ymysg disgyblion. Mae yna gyflwyniad Power Point i gyd-fynd â’r llyfryn hwn, gogyfer â’i ddefnyddio yn y dosbarth. Gellir lawrlwytho yr adnoddau am ddim fan hyn

Cafodd y prosiect hwn gefnogaeth gan nawdd Ewropeaidd Leader.

Cafodd y prosiect hwn gefnogaeth gan nawdd Ewropeaidd Leader

12/11/2021

Pwyntiau Gwefru Newydd

Mae Ynni Sir Gâr wedi comisiynu pwyntiau gwefru newydd yng Nghanolfan y Mynydd Du, Brynaman, SA18 1BU ac 'Arc Adventures' yn Hostel Ieuenctid Llanddeusant, SA19 9UL. Cafwyd y rhain eu hariannu yn rhan o waith Cerbydau Trydan y grŵp, a gafwyd ei hariannu gan LEADER, ac wedi eu gosod gan gontractwyr lleol FSR. Maent ar agor i'r cyhoedd i'w defnyddio ac yn fodd o annog mwy o ymwelwyr i'r ardaloedd hyn. Am fwy o wybodaeth gwelwch https://www.zap-map.com/

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gweledig

11/11/2021

Gweddnewid Safle Cymunedol dros y Cyfnod Clo i Sicrhau Dyfodol Gwyrdd

Mae safle yn Sir Gaerfyrddin wedi cael gweddnewidiad gwyrdd er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy ac yn barod i gyflwyno buddion sylweddol i’r gymuned leol.

Dros y cyfnod clo, gwelwyd gwelliannau sylweddol ar waith ym Mhafiliwn Pencader, gan gynnwys mesurau effeithlonrwydd ynni a nodweddion gwyrdd. Daeth y gwaith i fwcl yn ddiweddar ac mae’n cynnwys system paneli haul ffotofolt1äig gyda batris i storio’r ynni, gwresogyddion trydan a goleuadau LED, gan sicrhau bod y Pafiliwn yn garbon-isel a lleihau costau rhedeg y neuadd yn aruthrol.

Parhewch i ddarllen...

08/11/21

Prosiect 'Ynni Lleol' arloesol wedi ei lansio yn ardal Llandysul yn ystod COP26

Yn dre farchnad Llandysul yng Ngheredigion, mae prosiect ynni arloesol wedi cael ei lansio yn ystod cynhadledd COP26 sydd yn ceisio taclo’r argyfwng hinsawddbyd-eang. Mae Ynni Lleol Llandysul yn glwb ynni unigryw sydd yn defnyddio ynni adnewyddadwy lleol go gyfer defnydd lleol, er mwyn arbed arian preswylwyr a chefnogi cynhyrchwyr ynni adnewyddadwy yr ardal.

Parhewch i ddarllen...

03/03/2021

Carmarthenshire County Council 100% Self Powered With Renewable Energy

A Public Question to Councillor Cefin Campbell was rasied by Greg Parker of Carmarthenshire Energy at the County Council Meeting 3/3/21 - Corporate Budget:

"The Budget Digest 2020/21 published 1/2/21, made no mention of new renewable energy installations in the 5 year budget, which could help the Council meet its Net Zero Carbon Plan by 2030.

The entire energy requirements of the Council, 20GWh electricity and 44GWh heating per year, could be provided renewably by investing in solar panels with battery backup installed on buildings and carparks where the energy is used, for self-consumption only, at a cost of around £41m, fully funded by interest free Government Salix loans, at no cost to Carmarthenshire’s Council Tax payers...

Continue reading...

23/02/2021

Dirty pensions: £10 billion still invested in fossil fuels by local government pension funds

Despite local councils declaring a climate emergency, billions of pounds are still invested in planet-wrecking fossil fuels through local government pension funds.

A new report by Friends of the Earth and Platform has been released today which details the investments of all the UK's Local Government Pension funds, and debunks all of the excuses used by the funds for not divesting with comprehensive and well researched facts. Click here for the report.

Additionally a report as far back as 2017 by Client Earth debunks several common misconceptions of pension fund managers and opens them up for legal challenge:
Section 6...

Continue reading...

17/02/2021

Senedd 2021 Manifesto Pledge For Divestment

The following is an open letter sent to all political party leaders for the Senedd elections 2021.

Dear Party Leaders

We write on behalf of Divest Dyfed Dadfussoddi who campaign for the Dyfed Pension Fund and the Wales Pension Partnership to divest all investments within the Fund currently held in fossil fuel companies, and to re-invest in local renewable energy projects within Wales.

The heating of the planet poses the threat of climate catastrophe within a very few years (far earlier than 2050)...

Continue reading...

21/01/2021

The Climate Change Committee is advised by banks - how can the public trust its findings on fossil fuels?

The Climate Change Committee published its sixth UK carbon budget at the end of 2020 and included a report on the financing of the transition to a zero-carbon economy. So why did it fail to mention the estimated $200bn that Shell and BP are planning in new fossil fuel projects?

The full report published by the Independent is quite a shocking read!. All the more reason for our pension funds to fully divest from fossil fuels now, and re-invest in local renewable energy.

Continue reading...

17/01/2021

Partial win for local campaign group but too late to save pensioners £63 million

The campaign group Divest Dyfed Dadfusoddi welcomed news that Dyfed Pension Fund has made commitments to move part of its fund to fossil fuel free investments.

However, it has come too late to save a loss of £63 million in value of assets owned by pension holders.

In October 2019 councillors in Carmarthenshire unanimously passed a motion calling on the Fund to withdraw £141 million from fossil fuel companies and invest instead in local renewable energy. This was followed by a similar motion by Ceredigion County Council in January 2020...

Continue reading...

16/01/2021

Invest global pension funds to solve the Climate Emergency

Can we solve the Climate Emergency?

There are an estimated £37 trillion invested by pension holders in funds globally, including in fossil fuel companies.

If that were to be invested in solar panels with battery backup we would generate 37,000TWh of electricity per year. This is more than the current total electricity requirement for the whole world of 25,000TWh.

This will encourage faster transition to electrical transportation and heating. It would generate an income of £5.5 trillion...

Continue reading...

15/05/2020

Lansio Ynni Lleol yn Llandysul

Mae Clwb Ynni Lleol Llandysul yn rhan o rwydwaith o glybiau ynni arloesol sy'n prysur dyfu ledled Cymru. Pleser Ynni Sir Gâr yw cyhoeddi bod clwb Llandysul bellach ar waith ac yn barod i newid at Octopus Energy (partneriaid Ynni Lleol) fel bod aelwydydd a busnesau bach yn gallu elwa o dariff ynni lleol.

Mae Clwb Ynni Lleol yn system lle mae trigolion a busnesau lleol yn gallu defnyddio ynni a gynhyrchir yn lleol. Pan na fydd ynni lleol yn cael ei gynhyrchu, rydym yn defnyddio tariff a ddarperir gan Octopus Energy fel eich cwmni cyflenwi ynni...

Parhewch i ddarllen...

10/05/2020

Gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan Ynni Sir Gâr yn Sir Gâr

Cawsom nifer o ymatebion i'n galwad agored yn ddiweddar, gan amlygu sawl safle addas posibl, ac rydym nawr yn eu hasesu yn fanylach. Gobeithiwn osod 2-3 pwynt gwefru cerbydau trydan y mae Ynni Sir Gâr yn berchen arnynt yn yr ychydig fisoedd nesaf, gyda'r bwriad o osod mwy y flwyddyn nesaf.

Yn ogystal, mae gwaith ar bwyntiau gwefru cerbydau trydan ym meysydd parcio Cyngor Sir Gâr wedi dechrau ac mae'r gwaith rhagarweiniol wedi cael ei gwblhau ar dros ugain o safleoedd. Bydd y broses gomisiynu ar waith yn nes ymlaen eleni, gan fod popeth ar stop ar hyn o bryd yn sgil Covid-19...

Parhewch i ddarllen...

05/03/2020

Diddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan?

Oes gyda chi ddiddordeb mewn pwyntiau gwefru cerbydau trydan (EV charge points)?

Mae Ynni Sir Gâr yn chwilio am sefydliadau i gynnal pwyntiau gwefru cerbydau trydan.

Mi fydd Ynni Sir Gâr yn gallu delio â’r costau darparu a gosod, a holl gostau rhedeg y pwynt, ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd y rheiny sydd yn dewis cael pwynt gwefru yn buddio drwy gael mwy o fasnach gan ddefnyddwyr cerbydau trydan sydd yn edrych i ddefnyddio cyfleusterau lleol wrth iddynt wefru...

Parhewch i ddarllen...

05/02/2020

Pwynt Gwefru Newydd yn Tre Ioan, Caerfyrddin

Mae yna bwynt gwefru ceir trydan newydd yn Xcel Bowl yn Nhre Ioan, Caerfyrddin! Rydym wedi talu am gostau gosod y pwynt gwefru newydd, ynghyd a chostau rhedeg ar wahân i’r cyflenwad o drydan. Mi fydd Xcel Bowl yn buddio drwy ddenu mwy o fusnes gan ddefnyddwyr cerbydau trydan fydd yn edrych i ddefnyddio ei chyfleusterau wrth wefru. Galwch mewn am goffi neu gêm bowlio: https://www.xcelbowl.co.uk/

Parhewch i ddarllen...

02/06/2019

Cynllun Syml iawn i ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd

Gweler y 'Cynllun Syml iawn i ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd yma'.

Parhewch i ddarllen...