Ynni Sir Gâr - Staff
English

Staff

Neil Lewis Neil Lewis – Rheolwr

Ymunodd Neil â ni o Gronfa Bancio Cymunedol Robert Owen ble'r oedd yn gweithio fel Rheolwr y Gronfa Ynni Cymunedol. Roedd y gronfa hon, sydd wedi ennill gwobrau lu, yn gymorth i ddatblygu tua 20 prosiect ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned, ledled Cymru, trwy fenthyca dros £1.2 miliwn. Cyn hyn, bu'n gweithio i Fenter Cwm Gwendraeth Elli, gan roi cyngor i fentrau bach a chanolig yng nghefn gwlad Sir Gâr ynghylch ynni a chynaliadwyedd amgylcheddol. Mae'n gyn-gadeirydd ar Gyngor Cymuned Abergwili ac mae ganddo Radd Meistr mewn Ynni a'r Amgylchedd o Brifysgol Dwyrain Llundain. Yn flaenorol mae Neil wedi gweithio fel Deintydd ac fel Llefarydd y Gymraeg  ar gyfer y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Mae ei ddiddordeb mewn ynni glân yn deillio o’i blentyndod wrth ymyl safle glo brig dwfn iawn . Roedd Neil hefyd yn Gydlynydd/Mentor i Adfywio Cymru. Mae wedi gyrru ceir trydan 120,000 o filltiroedd ar hyd a lled Cymru ac felly mae'n arbenigwr ar y diffyg seilwaith gwefru. 
neil@ynnisirgar.org

Gareth Tucker Gareth Tucker - Cydlynydd Pwyntiau Gwefru Trydan

Gareth yw Cydlynydd Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan Ynni Sir Gâr. Mae'n beiriannydd siartredig ac mae wedi treulio rhan helaethaf ei yrfa yn gweithio gydag ynni cymunedol ac adnewyddadwy. Yn ogystal â'i rôl gydag Ynni Sir Gâr, mae'n gyfarwyddwr ar Seren Energy lle bu'n gweithio ar nifer o brosiectau ynni cymunedol gan gynnwys tyrbin gwynt Ynni Sir Gâr yn Rhydygwydd. Mae hefyd yn gyfarwyddwr ar sefydliadau ynni cymunedol eraill fel Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe ac Ynni Teg. Mae Gareth yn fentor Adfywio Cymru.
gareth@ynnisirgar.org

Sioned Sioned Haf - Cydlynydd (Rhan-amser)

Mae Sioned yn gweithio'n rhan-amser i Ynni Sir Gâr ac yn gweithio o Langadog yn Nyffryn Tywi. Mae ganddi ddoethuriaeth o Brifysgol Bangor ar y testun ‘Ynni Cymunedol yn yr Alban a Chymru’ ac mae'n parhau i gyfrannu ymchwil at y maes hwn. Mae wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth o botensial prosiectau ynni adnewyddadwy y mae'r gymuned yn berchen arnynt a chreodd nofel raffig er mwyn i ysgolion archwilio'r sector yn fanylach. Mae Sioned yn gyfarwyddwr ar DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) yng ngogledd-orllewin Cymru ac Ynni Cymunedol Cymru. Mae Sioned hefyd yn fentor Adfywio Cymru.
sioned@ynnisirgar.org

Jane O Jane O’Brien – Cydlynydd Ynni Lleol (Rhan-amser)

Mae Jane yn gweithio'n rhan-amser gydag Ynni Sir Gâr ar nifer o ddatblygiadau clybiau Ynni Lleol yn Sir Gâr ac yng Ngheredigion. Mae Jane wedi gweithio yn y sector cynaliadwyedd ers dros 25 mlynedd. Mae ganddi MSc (Eng) mewn Ynni a Chadwraeth, ac mae wedi gweithio ar flaen maes mentrau adnewyddadwy, ac ar geisiadau llwyddiannus am gyllid gan gynnwys dyfarniad menter grid gwerth £2.45 miliwn. Mae Jane yn gyfarwyddwr gwirfoddol Ynni Cymunedol Sir Benfro,  Pŵer  Adnewyddadwy Sir Benfro ac Ynni Cymunedol Grannell. Mae Jane yn fentor Adfywio Cymru, ac, er 2014, mae wedi gweithio gyda nhw ar dros 30 o brosiectau sy'n cynnwys cynllunio busnes a chamau gweithredu, cyllid a phrosiectau ynni; mae hyn yn cynnwys gweithio gyda nifer o fentrau cymdeithasol ac adeiladau a phrosiectau cymunedol ar faterion sy'n amrywio o ddatblygu tyrbinau gwynt i dyfu bwyd, iechyd a llesiant.
jane@ynnisirgar.org