Ynni Sir Gâr - Y bwrdd
English

Y Bwrdd

Tim Tim Pullen – Cyfarwyddwr

Mae diddordeb Tim mewn ynni adnewyddadwy a chynaliadwyedd yn mynd yn ôl i ddiwrnodau gwallt hir, sandalau agored ac olew patswli, a chafodd ysbrydoliaeth wrth ymweld â phrosiect pwmp gwres Royal Festival Hall a phrosiect gwres o wastraff Edmonton. Yn 1979, arweiniodd y brwdfrydedd cychwynnol hwn at ei ymgais a'i fethiant i adeiladu treuliwr bio-nwy i drawsnewid tail moch yn danwydd.

Yn 2000, symudodd Tim i dyddyn yn Ne Cymru lle enynnwyd ei frwdfrydedd ynghylch ynni adnewyddadwy eilwaith gan yr adnoddau naturiol a oedd ganddo wrth law yn y tyddyn. Gymaint felly fel bod ei gartref nawr yn cael ei bweru gan dyrbin gwynt a'i wresogi gan foeler pelenni pren. Yn 2005, sefydlodd ei gwmni ymgynghori, WeatherWorks, er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddylunio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy a strategaethau effeithlonrwydd ynni. Mae hefyd yn fentor gyda Busnes Cymru. Mae Tim yn ysgrifennu i nifer o gylchgronau a phapurau newydd cenedlaethol am gynaliadwyedd ac ynni adnewyddadwy ac mae wedi ysgrifennu tri llyfr am y pwnc.

Tom Tom Defis - Trysorydd

Mae Tom wedi bod yn Gynghorydd Sir yn Sir Gâr ar gyfer Gorllewin Tref Caerfyrddin, er 2012. Mae'n aelod o Bwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a Phanel Adolygu Tai (Eilydd) y sir ac yn llywodraethwr ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg Bro Myrddin ac Ysgol y Dderwen. Ef hefyd yw cydlynydd Cymorth Cristnogol Gorllewin Cymru. Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio i waredu tlodi a threchu effeithiau tlodi ynghyd â’r achosion wrth wraidd tlodi.

Lynne Lynne Colston - Cyfarwyddwr

Mae gyrfa Lynne yn y sector cyhoeddus yn rhychwant tua 40 mlynedd. Fel cydymaith partneriaeth strategol ar gyfer Welfare to Work ac adfywio, mae Lynne wedi gweithio i gontractwyr blaenllaw fel Serco a Working Links lle dewisodd rwydwaith o ddarparwyr lleol i gyflawni contractau cenedlaethol ledled Cymru, gan alluogi sefydliadau cymunedol llawer yn llai ar lawr gwlad i ymuno â'r farchnad hyfforddiant a sgiliau cyflogaeth. Mae Lynne yn credu'n angerddol mewn creu swyddi trwy adfywio. Adfywio ein hadeiladau cymunedol, ein tir, ein pobl a'n hysbryd cymunedol er mwyn creu rhwydwaith o gwmnïau cymdeithasol lleol sydd oll yn buddsoddi yn ôl yn eu cymuned.

Un o'i blaenoriaethau fel cyfarwyddwr YSG yw datblygu llwybrau cyflogaeth at waith a sicrhau bod swyddi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn cael eu hariannu gan gyllidebau sgiliau Llywodraeth Cymru. Mae Lynne yn fentor hirdymor ar gyfer Adfywio Cymru a chymorth cychwyn busnes Enterprise Solutions. Mae ei ffocws ar ddatblygu mentrau cymunedol. 

Mari Arthur Mari Arthur – Cyfarwyddwr

Ar hyn o bryd mae Mari yn bartner yn Afallen.Cymru LLP ac yn ymgynghorydd llawrydd ar farchnata a chyfathrebu sy'n arbenigo ar gynaliadwyedd. Tan yn gynnar yn 2020 roedd Mari yn Gyfarwyddwr Cynnal Cymru – Sustain Wales, ac mae wedi rheoli prosiectau traws-sector, gyda ffocws ar y sector cyfleustodau, cwsmeriaid hyglwyf, ymgysylltu â'r gymuned, cynaliadwyedd a'r amgylchedd yn ddiweddar. Mae'n rhannu ei hamser rhwng Trimsaran a Chaerdydd ac mae wedi bod yn Aelod o Fwrdd Ynni Sir Gâr er 2017. Mae hefyd yn aelod o fwrdd Cymru Gynnes ac yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Stebonheath ac Ysgol y Strade yn Llanelli. Ar hyn o bryd mae Mari hefyd yn eistedd ar Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid Dŵr Cymru a Grŵp Ymgysylltu â Chwsmeriaid Wales & West Utilities ac yn cadeirio Panel Cynghori Amgylcheddol Annibynnol Dŵr Cymru.

Felix Kingerlee - Cyfarwyddwr

Mae Felix yn raddedig yn Saesneg, yn awdur ac yn fardd perfformio. Mae ganddo agwedd optimistaidd tuag at yr argyfyngau hinsawdd bresennol. Mae’n mwynhau darganfod mwy am dechnolegau, syniadau a llwybrau newydd sydd o fudd i'r bywyd gwyllt o'n cwmpas, ynghyd â achosi nifer o effeithiau positif ar ein diwylliant a'n lles ein hunain. Mae'n ymgyrchydd brwd, ac wedi cychwyn grŵp ysgrifennu llythyron ar gyfer Amnest Rhyngwladol yn y Brifysgol, gan lansio ymgyrch o'r enw "Ôl-blastig, Postio yn ôl ein deunydd pacio plastig diangen ar gyfer dyfodol Ôl-blastig." Yn ogystal â hyn mae wedi cymryd llawer o gyfleoedd eraill i gefnogi newid cadarnhaol, gan gynnwys cychwyn ymgyrch ar i wthio Cronfa Bensiwn Dyfed i ddad-fuddsoddi o’r sector olew, a hyrwyddo'r Cynllun Syml Iawn i Ddatrys yr Argyfwng Hinsawdd. Ar hyn o bryd mae'n hyfforddi fel trydanwr gyda'r nod o ganolbwyntio ar ynni adnewyddadwy a phwyntiau gwefru ceir. Mae hefyd yn fyfyriwr yng ngwaith ‘Moshe Feldenkrais’ ynglŷn â symud ac osgo - sy'n ymgorffori'r syniad bod pwy rydyn ni'n meddwl ydyn ni, yr hyn rydyn ni am ei gyflawni a sut rydyn ni'n mynd ati i geisio gwireddu'r uchelgeisiau hyn yn gyfystyr â'n hosgo a sut rydyn ni'n symud.